تبلیغات
بانك مقالات فارسی - مراحل و شرایط شرکت در جشنواره خوارزمی

بانك مقالات فارسی

بزرگترین منبع مقالات فارسی و انگلیسی

مراحل اجرای جشنواره:

کلیه دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش (زیر ۳۰ سال) که در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ به تحصیل اشتغال دارند .میتوانند در جشنواره جوان خوارزمی شرکت نمایند.

مدارك لازم جهت ارائه طرح به ستاد جشنواره :

1 ـ گزارش علمی جامع و كامل طرح

2 ـ فــرم های تــكمیل شده ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 )

3 ـ مدارك و مستندات مربوط به طرح ( نوار ویدیویی ، نوار كاست ، دیسكت ، CD ، عكس ، نمودار و . . .، به استثناء دست ساخته ها )

تبصره : دست ساخته های طراحان در صورت درخواست ستاد ، جهت داوری حضوری ارائه شود .

تذكرات مهم:

1 ـ بــــرای هر طرح باید مدارك فوق به صورت جداگانه تكمیل و ارسال شود و از ارسال چند طرح در قالب « مجموعه طرح » با یك فرم خودداری گردد .

2 ـ فرم شماره ( 2 ) برای هر طراح به طور جداگانه تكمیل شود .

3 ـ فرم ها به طور كامل ، تكمیل و موارد درخواستی ( عكس طراح ، طرح و . . . ) ضمیمه شود

4 ـ جــدول زمان بندی و سهمیه تعیین شده دقیقاً رعایت شود . به طرح هایی كه خارج از برنامه زمان بندی ، سهمیه تعیین شده ، بدون داوری كمیته استان و یا به طور ناقص ارسال گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد

5 ـ كلیه گزارش ها ، مدارك و مستندات علمی مربوط به طرح های منتخب استان ، اعم از نوشته ها ، كتاب ها ، نوار ویدویی  ، نوار كاست ، CD ، عكس و نمودار ، به انضمام فرم های تكمیل شده ، به طور كامل ارسال گردد ولیكن از ارسال دست ساخته ها خودداری شود . 6 ـ تصویری از كلیه گزارش ها ، مدارك و مستندات ارسالی در دبیرخانه استان بایگانی و اصل گزارش و مدارك به ستاد ارسال گردد .

7 ـ با توجه به این كه طرح های ارسالی به طور مقایسه ای در زمینه ها و گروههای مربوط بررسی و انتخاب می شوند ، لذا كلیه اعتراضات مربوط به انتخاب طرحهای منتخب استانی باید در كمیته جشنواره استان مورد بررسی قرار گیرد و ستاد جشنواره منحصراً در مورد شیوه داوری كمیته های استانی ارزیابی لازم را به عمل خواهد آورد .

8 ـ كمیته جشنواره استان ها باید آمار كامل طرح های شهرستان / مناطق و مراكز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش را در جدول پیوست تكمیل نموده و همراه با طرح های منتخب به ستاد جشنواره ارسال نمایند.

9 ـ سهمیه تعداد طرح های منتخب استانی هر استان برای پنجمین جشنواره جوان خوارزمی بر اساس شاخص های زیر محاسبه شده است . رعایت سهمیه طرح های منتخب از سوی استان های ضروری است .


معیارهای داوری :

 

ردیف عنوان ضریب
1 ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح 5
2 خلاقیت و نوآوری - تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری 7
3 کاربرد و حل مسئله 4
4 گزارش علمی و مستند سازی 4

 

ضوابط داوری :

1 ـ ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح

به این معنی كه طرح دارای مبانی نظری می باشد و در ساخت و انجام آن ، طراح یا طراحان از روش ها و قوانین علمی استفاده كرده اند ، و طرح ارائه شده در مقایسه با طرحهای مشابه با توجه به مبانی نظری و استفاده از روش ها و قوانین علمی ، دارای ارزش بالاتری می باشد . این ارزش از دیدگاه داوران ، ممكن است ناظر بر كاربرد طرح ، هزینه و بازده ، مزیت طرح نسبت به طرحهای مشابه و یا سهولت استفاده از آن باشد .

2 ـ خلاقیت و نوآوری ـ تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

خلاقیت ، عبارت از تولید فكر جدید و نوآوری در ساخت ابزار و یا ارائه نظریه و یا خلق اثری بدیع در هنر و ادبیات است ؛ به این معنی كه طرح ارائه شده ممكن است بر اساس تفكر دیگران با تغییراتی در آن ، ساخته و یا ارائه شده و یا ممكن است طرح بر اساس تفكر طراح و یا طراحان شكل گرفته باشد كه در این صورت ، خلاقیت و نوآوری را تواماً دارا خواهد بود .

تـجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ، بدین معنی است كه فرد بتواند اجزاء و عناصر یك مسأله یا پدیده را مورد بررسی قرار داده و سپس ارتباط بین اجزاء و عناصر را تحلیل نماید و در نهایت به یك فرضیه و یا نظریه برسد و راهكارهایی را ارائه نماید .

3 ـ كاربرد و حل مسأله

كاربرد و حل مسأله ، بدین معنی است كه طراح یا طراحان به مسأله ای برخورد كرده اند و برای حـل آن مسأله ، راه حـل و یـا راه حـل هـایی كاربردی پیشنهاد نموده اند ، كه قابل ساختن و یا عمل كردن است و تجویز آن ، راه حل منطقی مسأله مورد نظر طراح و یا طراحان می باشد . در آثار ادبی و هنری ، ارزش و كاربرد اثر در ادبیات و هنر ، ملاك ارزیابی خواهد بود .

4 ـ‌گزارش علمی و مستند سازی

طراح یا طراحان بایستی كلیه مراحل عملیات طرح از شروع تا پایان را بر اساس چهارچوب یك نوشتار علمی ، با رعایت « مقدمه ، پیشینه تحقیق ، طرح مسأله ، تعریف و تشریح كامل اجزاء طرح ساخته شده ، شیوه عمل آن و قوانین علمی به كار رفته در آن و در طرح های پژوهشی ، علاوه بر موارد فوق ، امكان مطالعه ، عامل زمان و مكان ،تـهیه و تنظیم فرضیه ، طــــبقه بندی اطلاعات ، تجزیه و تـــحلیل اطلاعات ،تـعیین اعتبار فرضیه ، نتیجه گیری و درصورت امكان ، ارائه نظریه » ، و همراه بامـدارك و مـستندات لازم ( عكس ، نمودار ، فیلم ، دیسكت ، سی دی و . . . ) ارائه نمایند .

توجه :

دانش آموزان عزیز ممكن است در هر یك از حوزه های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، زیستی و كشاورزی ، علوم انسانی و هنر ، طرح هایی را ارائه نمایند كه هیأت داوری بـرای داوران طـرح بر اساس ضوابط چهارگانه فوق الذكر ، دقیقاً نتوانند مصادیق آن را پیدا نمایند ؛ لذا باید در ارزیابی طرح ها ، ویژگی هر حوزه معرفتی و روش علمی مربوط به آن حوزه مدنظر قرار گیرد


اعتبارات و نحوه هزینه :

به منظور برگزاری كیفی تر و بهتر جشنواره ، اعتبار مورد نیاز در شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش به میزان حداقل سرانه هر دانش آموز مقطع متوسطه ، پیش دانشگاهی و دانشجویان مراكز آموزش عالی 800 ریال پیش بینی و در اختیار كمیته جشنواره استان قرار گیرد . ( به استناد بخشنامه شماره 345/400 مورخ 21/2/76 هزینه سرانه مذكور در سنوات قبل به مــبلغ 600 ریال بوده است ) . اعتبار اجرایی طرح ، حداكثر در سقف اعتباری كه به مــوجب ایــن بــند پیش بینی می شود تعیین گردد . هــــزینه هـای ایــن اعتبار برای موارد زیر می باشد .

1 ـ پشتیبانی مادی جهت تكمیل طرح های برتر كه به تأیید هسته های علمی مربوط در كمیته جشنواره رسیده است

2 ـ پرداخت حق الزحمه داوران و عوامل اجرایی

3 ـ هـزینه تبلیغات ( چاپ پــوستر ، بروشور ، گردهمایی ها و جلسات ، آگهی ها و . . . )

4 ـ پرداخت هزینه های برگزاری مراسم

5 ـ پرداخت هزینه های خرید هدایا

6 ـ انعقاد قرارداد با مؤسسات علمی ، فنی و دانشگاهی برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان از امكانات مؤسسات مذكور جهت تكمیل طرح ها

7 ـ پرداخت هزینه های لازم برای ایاب و ذهاب دانش آموزان و مسؤولان جشنواره به مراكز داوری و مراسم تقدیر

كمیته جشنواره استان بایستی در پایان ، گزارش كاملی از نحوه تأمین هزینه های مربوط را با مدارك و مستندات لازم به شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش استان گزارش نماید .


كسب در آمد از اینترنت-كلیك كنید و عضو شوید
از این پس شـمـا می‏توانید نیماپدیا را علاوه بر زبان شیرین فـارسی، با 36 زبان دیگر دنیا مـشاهده کنید !
Google Groups
عضویت در گروه نیما پدیا
ایمیل شما:
دیدن گروه


نیما


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 2
  • بازدید امروز :4
  • بازدید دیروز : 1
  • بازدید این ماه : 3
  • بازدید ماه قبل : 1
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net


www.nimadownload.blogfa.com www.nimadownload.blogfa.com