آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید در پسزمینه صفحهای که نامهی خود را در آن تایپ میکنید، جملهای به صورت کمرنگ، چاپ نمایید و یا بخواهید متون خود را با قرار دادن تصویری در پسزمینهی صفحه، زیباتر کنید و یا اگر در یک شرکت کار میکنید بخواهید آرم شرکت را به صورت کمرنگ در صفحهی پسزمینه نامههای شرکت چاپ کنید؟برنامهی Word Perfect قابلیتی بنام Watermark (طرح پسزمینه) دارد که به وسیلهی آن میتوان در پسزمینهی نوشتهها، تصاویر، نمودارها و یا نوشتههای دیگری قرارداد. این طرحها معمولا" کمرنگ و به صورت سایه، در زمینهی صفحه چاپ میشوند تا خوانایی متن از بین نرود.
در برنامهی Word Perfect، برای ایجاد یا اصلاح طرحهای پسزمینه(Watermark)، قابلیتهای خوبی وجود دارد، از جمله تغییر فونت(Font) و اندازه طرحها و یا اجرای عملیات Copy,Cut, Paste.
  اگر خواننده نیماپدیا هستید، پس مشترک خوراک آن شوید تا مطالب آنرا بصورت رایگان در خوراک خوان تان تحویل بگیرید.


آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید در پسزمینه صفحهای که نامهی خود را در آن تایپ میکنید، جملهای به صورت کمرنگ، چاپ نمایید و یا بخواهید متون خود را با قرار دادن تصویری در پسزمینهی صفحه، زیباتر کنید و یا اگر در یک شرکت کار میکنید بخواهید آرم شرکت را به صورت کمرنگ در صفحهی پسزمینه نامههای شرکت چاپ کنید؟برنامهی Word Perfect قابلیتی بنام Watermark (طرح پسزمینه) دارد که به وسیلهی آن میتوان در پسزمینهی نوشتهها، تصاویر، نمودارها و یا نوشتههای دیگری قرارداد. این طرحها معمولا" کمرنگ و به صورت سایه، در زمینهی صفحه چاپ میشوند تا خوانایی متن از بین نرود.
در برنامهی Word Perfect، برای ایجاد یا اصلاح طرحهای پسزمینه(Watermark)، قابلیتهای خوبی وجود دارد، از جمله تغییر فونت(Font) و اندازه طرحها و یا اجرای عملیات Copy,Cut, Paste.
● چگونه یک طرح پسزمینه را به متن خود اضافه کنیم؟
برای اضافه کردن طرحهای پسزمینه، اشارهگر را در جایی قرار دهید که میخواهید
رح در آنجا قرار بگیرد. منوی Format را باز کرده و در آن گزینهی Watermark را انتخاب کنید. شما میتوانید ۲ نوع طرح پس زمینه داشته باشید که یکی Watermark A و دیگری Watermark B نامیده میشود. اکنون یکی از طرحهای A یا B را انتخاب نمایید و روی کلمه Create کلیک کنید، یک صفحهی کاملا" سفید باز میشود که در این صفحه میتوانید طرح پسزمینه خود را ایجاد نمایید. همچنین در بالای صفحه نوار طرح پسزمینه ظاهر میشود.
از این نوار، گزینهی Pages را انتخاب کرده و صفحاتی از نوشته خود را که میخواهید روی آنها طرح پسزمینه موجود باشد، مشخص کنید(یعنی میخواهید این طرح روی صفحات فرد باشد یا صفحات زوج و یا هر دو صفحه) طرح پسزمینه میتواند از نوع متنی(Text) باشد و یا از نوع تصویری(Graphic). اگر میخواهید طرح پسزمینه از نوع متن باشد، از نوار طرح پسزمینه، گزینهی File را انتخاب کرده، فایلی را که در آن متن قرار دارد، انتخاب کنید و روی دگمهی Insert کلیک کنید. در این لحظه از شما سؤال میشود که "آیا میخواهید فایل را بر روی متنی که روی آن کار میکنید، قرار دهید؟" روی کلمهی Yes کلیک کنید.
اگر میخواهید طرح پسزمینه از نوع تصویری باشد، کلمهی Image را از نوار طرح پسزمینه فعال کرده، فایل مورد نظر را انتخاب و سپس دگمهی OK را بزنید البته به هنگام انتخاب تصاویر جهت طرحهای پسزمینه، نوار طرح گرافیک آشکار میشود، که از آن برای ایجاد تغییراتی در اندازه یا اضافه کردن حاشیه به تصویر استفاده کنید. پس از انتخاب تصویـر پـسزمـیـنـه روی
کلمهی Close کلیک کنید تا از این صفحه خارج شوید. اکنون از نوار طرح پسزمینه روی آیکون Close کلیک کنید، تا به متن اصلی برگردید. طرحهای پسزمینه، در حالت Draft نشان داده نمیشوند. برای مشاهده طرح پسزمینه و متن (با یکدیگر)، از منوی View گزینهی Page or view و سپس گزینهی Two page را انتخاب کنید.
● ویرایش طرحهای پسزمینه
برای ویرایش طرح پسزمینه، اشارهگر را باید روی صفحهای قرار دهید که میخواهید طرح آن را اصلاح کنید. در مورد تغییر شدت رنگ طرحهای پسزمینه، نکتهای که باید در نظر داشت این است که شدت رنگ طوری نباشد که نوشتههای متن را تحت تأثیر قرار دهد. برای انجام اینکار، از منوی Format گزینهی Watemark را انتخاب کرده و سپس مشخص کنید که کدام طرح (طرح A یا B) را میخواهید تغییر دهید و بعد روی Edit کلیک کنید. از روی نوار طرح پسزمینه، گزینهی Shading را فعال و سپس درصد رنگ را برای متن و یا تصویر انتخاب کنید. پس از انتخاب درصد رنگ روی کلید OK و سپس کلید Close کلیک کنید. تا به متن خود برگردید. به طور پیشفرض درصد رنگ طرح پسزمینه ۲۵% است.
شما حتی میتوانید تصاویر پسزمینه را حرکت دهید و یا بچرخانید. برای اینکار، اشارهگر را روی صفحه مورد نظر قرار دهید. از منوی Format گزینه Watermarke و سپس Edit را انتخاب کنید. از منوی اصلی گزینههای Edit Box و Graphics را انتخاب کنید تا نوار طرح گرافیکی نمایش داده شود. در این جا میتوانید محتویات متن، اندازه و یا محل آن را تغییر دهید و یا کادری برای متن خود درست کنید. برای این کار روی کلید Tools کلیک کنید و از لیست ارایه شده استفاده کنید تا تصویر گرافیکی خود را درست کنید. وقتی که کارتان به اتمام رسید و خواستید به متن اصلی برگردید، روی کلید Close کلیک کنید.
● حذف و یا توقف طرحهای پسزمینه
شما میتوانید از هر صفحهای که خواستید طرحهای پسزمینه را از کارتان حذف کنید. برای این کار، اشارهگر را روی محل مورد نظر قرار دهید و از منوی Format، گزینهی Watermark را انتخاب کنید. هر یک از طرحهای A یا B را که میخواهید انتخاب نموده و روی کلمه Discontinue کلیک کنید، به این ترتیب طرح مورد نظر (A یا B) از آن صفحهی بعد در متن شما قرار نمیگیرد.
اگر بخواهید طرح پسزمینه در برخی صفحات خاص، قرار نگیرد، ابتدا اشارهگر را روی آن صفحه قرار دهید سپس از منوی Format گزینههای Page و بعد Suppress را انتخاب کنید. پس از مشخص کردن A یا B، روی کلید OK کلیک کنید.
  اگر خواننده نیماپدیا هستید، پس مشترک خوراک آن شوید تا مطالب آنرا بصورت رایگان در خوراک خوان تان تحویل بگیرید.